Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Pedagogisk plattform

Med utgangspunkt i skolens visjon skal disse prinsippene utgjøre skolens pedagogiske plattform:

A. Kunnskapssyn

Elevene må kunne:

 • på forhånd definerte kunnskaper
 • ta stilling til og vurdere det en har lært
 • overføre kunnskaper til nye situasjoner og praktisk handling
B. Læringssyn

Elevene lærer best når:

 • arbeidsmetodene er varierte, og stimulerer til samarbeidsevne og selvstendighet
 • elevene er aktive og søker kunnskap
C. Demokratisyn

Skolen ledes best når:

 • alle berørte parter har medbestemmelse i beslutningsprosessen
 • alle parter slutter opp om avgjørelsene
D. Skolens mål

For å realisere skolens visjon og pedagogiske plattform, må vi organisere vår virksomhet etter følgende mål:

 • ingen på skolen bør mistrives
 • skolens mål er klare for alle, og det er klart hva den enkeltes ansvar er i skolen
 • skolen har etablert faste prosedyrer for evaluering
 • ledelse på alle nivå utøves gjennom å stimulere og støtte andre til å ta initiativ, og ha åpenhet for nye ideer.
 • alle lærere deltar i felles planlegging og utviklingsarbeid
 • skolen satser aktivt på etterutdanning av stab
 • skolens planverk er til enhver tid samlet på skolens nettsider, og i en tiltaksplan som gjelder ett år av gangen