Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Plan for elevrådsarbeid

Mål
 • Elevrådet skal involveres i skolens arbeid og ha reell innflytelse
 • Elevrådet skal ha en oppdragende funksjon
 • Elevrådet skal ha foreldreråd som nær samarbeidspartner
Ansvarsområder
 • fordeling av skolens fellesarealer (uteområder)
 • orden i forhold til fellesarealer ute og inne
 • organisere aktiviteter i midttime
 • arranger elevkvelder, i utg.punktet en gang pr. semester
 • være medansvarlig, sammen med foreldreråd, for skolens juletrefest og 17. mai-arrangement
 • organisere eventuell kantinedrift
 • være ansvarlig for idrettsarrangementer og turneringer
 • forvalte elevrådets økonomi i forhold til elevtiltak
Skolens rolle
 • kontaktlærer skal samarbeide med klassens elevrådsrepresentanter, og sørge for at elevrådssaker blir behandlet i klasseråd, og at saker sendes via klasseråd til elevråd
 • det må settes av tid til klasse- og elevrådsarbeid, og møteplaner må utarbeides
 • henvendelser fra elevrådet til administrasjonen skal besvares innen 14 dager
 • alle klasser skal få trening i god møtekultur
Økonomi
 • Elevrådet må ha en egen økonomi, og det bør settes av en egen post i skolebudsjettet for elevrådsarbeid. 
 • Mulige inntektskilder kan være:  Elevkvelder, kantinesalg, karneval, juletrefest/17. mai-arrangement, turneringer og et beløp via skolebudsjettet
Skolering

Ved skolestart skal nye tillitsvalgte med sine vara-representanter få skolering i disse områdene:

 • læreplanens intensjoner
 • lokale læreplaner for BBU
 • elevrådets mandat og rolle
 • saksgang og møteledelse
Konataktlærer
 • arrangere kurs for nye tillitsvalgte
 • påse at BBU’s lokale plan følges
 • forberede og gjennomføre elevrådsarbeidet i nært samarbeid med dets ledelse