Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Informasjon om nasjonale prøver 2015 - til foreldrene

Hvorfor nasjonale prøver?

Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Hvem skal gjennomføre hvilke prøver?

Elever på 5. og 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elever på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning. Disse prøvene er de samme som for 8. trinn, slik at skoler kan sammenligne resultater for 8. trinn med resultater fra 9. trinn samme år.

Hovedregelen er at alle elever skal delta. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver. Disse elevene kan kun få fritak dersom det er klart at prøveresultatet ikke vil ha mye å si for deres videre opplæring. Selv om en elev har rett til fritak, kan eleven selv eller foreldrene likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven.

Hva slags oppgaver skal elevene løse?

Prøvene i regning og engelsk er elektroniske prøver, mens prøvene i lesing er papirprøver. Prøvene består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal eleven velge ett av flere svaralternativer. Prøvene er satt sammen av lette, middels og vanskelige oppgaver for å gi informasjon om elevenes ferdigheter på alle nivåer. På www.udir.no er det eksempler på oppgaver som brukes i de nasjonale prøvene. Her ligger også fjorårets elektroniske nasjonale prøver i engelsk og regning.

Bruk av resultatene

Eleven og foreldre skal få tilbakemelding fra læreren om resultatene fra prøvene når resultatene er klare. Resultatene skal ikke brukes til å sette karakterer, men skal gi et grunnlag for å vurdere hva elevene bør arbeide mer med. Resultatene skal sees i sammenheng med annen informasjon om elevene, og de skal brukes i arbeidet med tilpasset opplæring og underveisvurdering. Skolen kan informere om hvordan de arbeider med å følge opp resultatene for ditt barn.

Lærerne, skoleledelsen og Utdanningsdirektoratet har tilgang til resultatene på elevnivå. Alle har taushetsplikt om prøveresultatene til de enkelte elevene og det stilles strenge krav til at elevenes personvern blir ivaretatt. Resultatene fra prøvene brukes i analyser som skoleeier og skoleledere skal bruke i arbeidet med å utvikle kvaliteten på skolene.

Utdanningsdirektoratet kan gi forskere tilgang til resultatene. Før vi gir tilgang, foretar vi en interesseavveiing mellom elevenes personvern og samfunnets interesse av forskningsprosjektet.

Når gjennomføres prøvene høsten 2015?

For 5. trinn gjennomføres nasjonale prøver fra 12. oktober til 23. oktober. For 8. og 9. trinn gjennomføres prøvene fra 14. september til 9. oktober.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med skolen din eller les mer om nasjonale prøver på våre nettsider: www.udir.no/nasjonaleprover