Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Til foreldre/foresatte

Forespørsel om din ungdomsskoleelevs deltakelse i forskningsprosjektet PIN-studien

PIN-studien omhandler psykisk helse, internett og nettmobbing blant ungdom (PIN). Studien utføres av UiT Norges Arktiske Universitet ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) som har som oppgave å utvikle, kvalitetssikre og forvalte kunnskap om barn og unges psykiske helse i Nordland, Troms og Finnmark.

Mobbing er en viktig årsak for bekymring i utdanningssystemet på grunn av flere forhold som negativ påvirkning av psykisk helse blant ungdom. Nylig ble det utgitt en norsk offentlig utredning «Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø» (NOU 2015:2) hvor det regjeringsoppnevnte utvalget har vurdert ulike virkemidler for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø og forebygging av mobbing og andre uønskede hendelser i skolen. Utvalget etterlyser mer kunnskap på området og fremhever særskilt mangel av forskning på ungdom med samisk bakgrunn.

Hva innebærer prosjektet?

Vi ønsker med dette å invitere elever fra 8. til 10. klassetrinn til å delta i en spørreundersøkelse for å undersøke forekomst av så vel gunstig som uheldig internettbruk, nettmobbing og tradisjonell mobbing i sammenheng med psykisk helse. Studien har også til hensikt å identifisere risiko- og beskyttende faktorer for ungdoms psykiske helse og psykososiale utfordringer, både for de som er offer for nettmobbing og for de som utøver nettmobbing. Å besvare spørreskjemaene tar i underkant av en skoletime, ca. 30-40 minutter.

Samtykke (E-posten det refereres til vil være en sms gjennom Transponder. BBUs anmerkning)

Elevenes deltakelse er anonymt og basert på ungdommens samtykke og at dere som foreldrene/foresattes samtykker til ungdommens deltakelse. Som foresatt vil du motta en egen e-post med forespørsel om din ungdom kan delta i denne studien. For å samtykke til deltakelse må du svare bekreftende på denne forespørselen. E-posten vil sendes på vegne av prosjektet fra elevens lærer/kontaktlærer. Dersom dere ikke ønsker at deres ungdomsskoleelev skal delta trengs det ingen begrunnelse eller forklaring. Eleven vil da få tilbud om ordinært skolearbeid på PC i den ene skoletimen undersøkelsen foregår. Eleven selv samtykker til å delta ved å besvare spørreskjemaet, men kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke sitt samtykke under eller etter besvarelsen av spørreskjemaet. Dersom du som foresatt eller ungdommen selv på et senere tidspunkt ønsker å trekke sin besvarelse etter innsending, kan dette gjøres ved å oppgi ID-nummeret han/hun fikk ved besvarelse av spørreskjemaet og kontakte prosjektet og be om at dataene tilknyttet nummeret slettes.

Besvarelsen er anonym og hverken vi som arbeider med prosjektet ved RKBU Nord eller andre har mulighet til å vite hvilken elev som har avgitt besvarelsen.

Hva skjer med informasjonen om ditt barn?

Dersom det er flere enn 100 elever ved skolen, vil svarene fra denne undersøkelsen formidles i en kort rapport som viser forekomst av mobbing, nettmobbing og trivsel på skolen der din ungdom er elev sammenliknet med andre skoler i kommunen. Dersom det er færre enn 100 elever ved skolen, vil en sammenligning mellom små og større skoler i forskjellige fylker kunne gis. Alle funn presenteres på gruppenivå, og det vil ikke være mulig å kjenne igjen enkeltpersoner i publikasjonene.

Kunnskap om mobbing, nettmobbing og trivsel på skolen i din kommune kan gi viktig informasjon til skolen for å kunne styrke det psykososiale skolemiljøet. Alle opplysningene er uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennbare opplysninger. Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysningene blir behandlet på en sikker måte.

Mulige fordeler og ulemper

Å delta i prosjektet medfører ingen kjente ulemper. Dersom ungdomsskoleeleven i etterkant av denne undersøkelsen ønsker å snakke med noen råder vi de til å ta kontakt med sosiallærer, helsesøster, helsestasjon for ungdom eller Kors på halsen (hjelpetelefon fra Røde Kors – tlf: 800 333 21). En fordel ved å delta i PIN-studien er at vi vil kunne tilby kommunen/skolen en rapport vedrørende deres ungdommer psykisk helse, forekomst av mobbing og nettmobbing.

Godkjenning

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, saksnummer hos REK Nord (2016/998).

Vi håper med dette at dere vil oppmuntre deres ungdomsskoleelev til å delta. Om du har noen spørsmål om prosjektet er det bare å ta kontakt på pinstudien@helsefak.uit.no eller se på nettsiden www.uit.no/pinstudien for mer informasjon.

Med vennlig hilsen 

Prosjektleder,                                                            

Sturla Fossum                                                                        Henriette Kyrrestad Strøm
Førsteamanuensis, PhD                                                          Førsteamanuensis, PhD          
RKBU Nord                                                                            RKBU Nord
UiT Norges Arktiske Universitet                                            UiT Norges Arktiske Universitet                                                                    

Tlf: 776 45861                                                                                  Tlf: 776 23305
Mail: Sturla.Fossum@uit.no                                                   Mail: Henriette.Kyrrestad@uit.no

Kjersti Bergum Kristensen
RKBU Nord
UiT Norges Arktiske Universitet

Tlf: 776 45948
Mail: Kjersti.B.Kristensen@uit.no