Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Til ungdomsskoleelever

Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjektet PIN-studien

Bakgrunn og hensikt

Dette er en invitasjon til deg som ungdomsskoleelev om å delta i PIN-studien som er en spørreundersøkelse som handler om psykisk helse, internettbruk og nettmobbing blant ungdom.

Hva innebærer studien

Å delta i undersøkelsen innebærer å besvare et elektronisk spørreskjema skoletiden. Det vil ta ca. 30-40 minutter å gjøre dette.

Mulige fordeler og ulemper

Å delta i studien innebærer ingen kjente belastninger eller ulemper. Dersom du i etterkant av denne undersøkelsen allikevel ønsker å snakke med noen vil vi råde deg til å kontakte sosiallærer, helsesøster, helsestasjon for ungdom eller Kors på halsen (hjelpetelefon fra Røde Kors – tlf: 800 333 21).

Hva skjer med informasjonen om deg

Alle opplysningene om deg vil bli behandlet konfidensielt uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennbare opplysninger. Svarene fra denne undersøkelsen vil beskrives i en rapport som viser forekomst av mobbing, nettmobbing og trivsel på din skole sammenliknet med andre skoler i din kommune. Dette kan være viktig informasjon til din skole for å kunne skape et bedre skolemiljø for elevene. Alle funn presenteres på gruppenivå, og det vil ikke være mulig å kjenne igjen enkeltpersoner i publikasjonene.

Deltakelse

Det er frivillig å delta. Dine foreldre/foresatte mottar også informasjon om studien og vi ber om at deres snakker sammen om det er aktuelt for deg å delta. Dine foresatte må besvare en e-post fra lærer/ kontaktlærer for å samtykke til at du kan delta i denne studien. Dersom du ikke ønsker å delta trengs det ingen begrunnelse eller forklaring på dette. Selv om dine foreldre har samtykket til at du kan delta i studien, kan du selv velge å ikke delta. I så fall vil du få tilbud om å gjøre vanlig skolearbeid på PC mens undersøkelsen gjennomføres. Dersom du ønsker å delta samtykker du til dette ved å besvare spørreskjemaet. Spørreskjemaet besvares elektronisk. Du tildeles et tilfeldig ID-nummer når du logger deg inn. Dette nummeret må du ta vare på slik at du senere har mulighet til å trekke din besvarelse. Du kan når som helst og uten grunn trekkesamtykket og besvarelsen din ved å kontakte RKBU Nord.

Besvarelsen din er anonym og hverken vi som arbeider med prosjektet ved RKBU Nord eller andre har mulighet til å vite hvilken elev som har avgitt hvilken besvarelsen.

Godkjenning

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, saksnummer hos REK Nord (2016/998).

Om du har noen spørsmål om prosjektet er det bare å ta kontakt pinstudien@helsefak.uit.no eller se på nettsiden www.uit.no/pinstudien for mer informasjon.

Med vennlig hilsen 

Prosjektleder,                                                            

Sturla Fossum                                                                        Henriette Kyrrestad Strøm
Førsteamanuensis, PhD                                                          Førsteamanuensis, PhD        
RKBU Nord                                                                           RKBU Nord
UiT Norges Arktiske Universitet                                            UiT Norges Arktiske Universitet                                                      

Tlf: 776 45861                                                                                  Tlf: 776 23305
Mail: Sturla.Fossum@uit.no                                                   Mail: Henriette.Kyrrestad@uit.no

Kjersti Bergum Kristensen
RKBU Nord
UiT Norges Arktiske Universitet

Tlf: 776 45948           
Mail: Kjersti.B.Kristensen@uit.no