Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Orientering til heimene

Vi ønsker alle velkommen til nytt skoleår og håper på fortsatt godt samarbeid med heimene.
Ved skolestart er det av stor betydning for oss at heimene er orientert om våre satsingsområder. Dette fordi vi er avhengig av samarbeid og gjensidig forståelse for hva vi krever og forventer av hverandre. Her kan det også være på sin plass å minne om plan for skole-heim-samarbeidet som er utarbeidet av FAU(Frist for innspill/innsigelser: 1. oktober).

Kunnskapsløftet

Vi vil fortsette med innføringen av kunnskapsløftet. Noen flere læreverk er byttet ut med oppdaterte utgaver i forhold til kunnskapsløftet. Dessverre er det mange som ennå har gamle bøker. Vi har prioritert basisfagene, og er omtrent i mål der. På noen trinn måtte vi forsere nyanskaffelsene fordi de gamle var utslitt eller at vi ikke hadde nok.
Gjennom skoleåret vil vi legge mye vekt på arbeidet med vurdering. I første rekke er målsetning at heimene skal få tilbakemeldinger om på hvilket nivå barnet ligger på i de ulike fag og ferdighetsområder(spesielt no/eng/ma). Særlig i barneskolen har dette området manglet faste ordninger og forutsigbarhet for hva en kan forvente av informasjon om den enkelte elev. Vi ønsker å få til et system på hvilke tester/prøver en skal gjennomføre på de ulike trinn/fag og hvilke resultater som skal formidles til heimen. Sentralt i dette arbeidet er at også lærerne blir mer fortrolige med kjennetegn på ulike grader av oppnåelse av kompe-tansemålene i læreplanverket.

Aksjon arbeidsro

Vi ønsker å få til et bedre arbeidsmiljø i klassene. Målet er at det skal bli enklere å konsentrere seg om skolearbeidet. Vi ønsker også at det skal bli lettere å undervise, dvs. at de faglige utfordringene skal komme mer i fokus. Altfor ofte må læreren bruke sin tid på forstyrrelser, uro og annen uønsket atferd. Dette er tid som vi heller vil bruke for å hjelpe den enkelte elev. Det vil gi en tryggere og mer lærerik skolehverdag. Vi er sikre på at dette målet har vi felles med både elevene selv og de foresatte. Vi innfører derfor en skjerpet praksis i forhold til arbeidsro. Elevene skal umiddelbart konfronteres med uønsket atferd, det skal være klare konsekvenser ved manglende forbedring, og heimene skal tidligere bli involvert enn hva praksis har vært. Vi ber heimene også ha et spesielt fokus på dette, og følge opp eleven på dette området. Vi har tillit til at de foresatte ikke oppfatter skolen som negativ og ”surmulete”, men forstår at gevinsten av en slik satsing er meget verdifull. Skolen arbeider også med en revisjon av ordensreglene. Vi ønsker disse mer i samsvar med mål-tenkingen i kunnskapsløftet, og for ungdomstrinnets del; mer presis i forhold til vurdering i orden og oppførsel.

Praktisk

Av miljømessige og økonomiske hensyn, og i tråd med utviklingen innen elektronisk kommunikasjon prøver vi å begrense masseutsendelse av papirer til heimene. Vi håper dere vil bruke heimesida for å hente ut ønsket informasjon og nødvendige skjema. De som ikke har muligheten til dette gir melding til kontaktlærer, så ordner skolen med papirutgaver.
Konkrete eksempler på dette nå er bestilling av skolemelk og telefonliste for personalet.
Unntaket i dag er infoskriv om lus med svarslipp (se egen sak på forsiden). Uke 35 er satt av til nasjonal aksjonsuke mot lus, med sjekk av alle skoleelever og deres familier.

Mvh BBU (22.08.08)
v/Terje Heggheim, rektor