Skolen

Skolen vår
Kontaktinformasjon
Historikk

Praktisk informasjon

Skoleruta
Skolemelk
Meldingsbok
Skjema
Faste arrangement

Planer

Sentralt
Lokalt
Ordensreglement

FAU

Om FAU
Innkallinger/referater

SFO

Vedtekter
Søknad

Lenker

Sentrale
Faglenker
it's learning
Logo
Overskrift: BBU
Bilde: BBU
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

Til elever og foresatte ved BBU

Innsparingstiltak i 2009

Som de fleste nå sikkert har registrert, viser regnskapet et betydelig underskudd for Brønnøy Kommune i 2008.  BBU (VO1) har sin del av ansvaret for det.  Grunnen er at driftsnivået er for høyt i forhold til vedtatte rammer. Både politikere og administrativt personale jobber med å finne ut hvordan underskuddet skal dekkes inn.  Målet i første omgang er å oppnå balanse i 2009.  Det betyr uansett at sparetiltak lansert i budsjettarbeidet i høst nå er aktualisert på nytt, men blir ikke realisert før ny politisk behandling.  Mer info om dette vil komme senere.

For oss er det vanskelig å sette i verk sparetiltak midt i skoleåret, selv om det er viktig å være tidlig ute.  Vi måtte gjøre det i fjor vinter.  Den gang hadde vi muligheter gjennom å ta bort timer til generell styrking.  Slik er det ikke nå, ettersom disse ressursene allerede er borte.  Noen av de postene vi hadde stort overforbruk i 2008 er de som har med vikarbruk å gjøre, med bortimot 500000 i overforbruk. 

Rektor har derfor bedt om kraftig måtehold i bruk av vikarer.  Det får den konsekvens at elever kan bli uten lærer i noen timer (kun tilsyn; ikke undervisning, men meningsfull aktivitet i trygge omgivelser), eller at klasser kan bli slått sammen.  Det vil også kunne gå ut over timer til spesialundervisning.  Lærerne er bedt om å ha aktiviteter/oppgaver liggende klar til bruk om slike situasjoner oppstår.  Dette er arbeid som ikke skal være avhengig av vokseninstruksjon for å komme i gang.  Det må understrekes at dette vil gjelde i liten grad i småskolen, men mer oppover i trinnene.  Det blir gjort vurderinger om når det er forsvarlig ut fra vår kjennskap til elevene, og deres øvrige tilbud.

For å dempe vikarbehovet blir det også innskrenkninger for lærere på møtevirksomhet, kursing, nettverksdeltakelse, og lignende som bidrar til vikarbehov utenom sykefravær.

Økonomien tilsier også kraftige innsparinger på forbruksposter (kjøp).  Inntil vi har skaffet oss tilstrekkelig oversikt og gjort de nødvendige prioriteringer er det fra rektors side bedt om innkjøpsstopp på alt unntatt materiell som er helt nødvendig for den daglige drift, så som skrivesaker, kopipapir, og lignende.

Vi må dessverre erkjenne at nevnte tiltak vil bidra til kvalitetssenking på det tilbud vi er ment å gi.   Vi beklager dette, men må samtidig be om forståelse for at det er nødvendig under de rådende økonomiske forhold.

Mvh

Terje Heggheim
-rektor/områdesjef-

Brevet i pdf-format for utskrift